വീഡിയോ

വർണ്ണാഭമായ ഉരുകിയ own തപ്പെട്ട തുണി

own തപ്പെട്ട സ്പിന്നറെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്

ഉരുകിയ സ്പിന്നറെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് 2 ഉരുകുക

നോൺ-നെയ്ത ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ 2

ഉരുകിയ സ്പിന്നറെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് 3 ഉരുകുക

നോൺ-നെയ്ത ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ 4

പൊടിക്കുന്നു

സ്പൺ‌ബോണ്ടഡ് സ്പിൻ‌നെറെറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്

നോൺ-നെയ്ത ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ