നോൺ-നെയ്ത തുണി

  • non-woven fabric

    നോൺ-നെയ്ത തുണി

    നോൺ-നെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ, വീതി 27 സെ.മീ മുതൽ 320 സെ.മീ വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുകിയ തുണികൊണ്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ പരിരക്ഷയുടെയും ശുദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തിന്റെയും പ്രധാന സാങ്കേതികതയാണ്. .