കടൽ-ദ്വീപ് സ്പിന്നരെറ്റ്

  • sea-island spinneret

    കടൽ-ദ്വീപ് സ്പിന്നരെറ്റ്

    പരമ്പരാഗത നെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരുതരം കെമിക്കൽ ഫൈബറാണ് സീ-ഐലൻഡ് ഫൈബർ. ഇത് വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്പിൻ‌നെററ്റിന്റെ ഗുണനിലവാര ആവശ്യകത നെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പിന്നെററ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. വിപണിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഫീഡ്‌ബാക്ക് നേടി, അത് തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യയ്ക്ക് വിറ്റു.